close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0065

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 28.

mits het voorgeeven van die bediende dat den Commandeur schrij„

„ver hem de obtinie van den schippers Titul toegesegd hadden, heeft

men hem een favorabele voordragt niet mogen wijgeren en zulx

te min daar hij de Comp:e reets Twintig Jaaren als opperstuur„

man gedient heeft en op s mans bequaam en er varendhei

niets te zeggen valt.

§ 29

26

schreeve Predicanten eeni

„ge meerdere verstrekkingen

en hoger huishuur toe te staan

daar hunne bijsondere ver„

„diensten hun dit waardig ma„

„ken, doch dat te extendeeren

tot alle Predicanten in de oos„

tersche Gouvernementen, is

niet soo zeer van onse goed

„keuring, en wij hadden lie„

„ver gezien, dat dit na mate

van derzelver meerdere of

mindere verdiensten telkens

wierd toegestaan

UE: hebben wel gedaan de

Ministers onder het oog te

brengen dat het Request

voor den Equipagie op zig,

zigter kulk had behooren te

worden van de hand geweezen

sonder het daer bij gedaan ver„

soek aan UE: voor te dragen.

Het schijnt ons uit uwe mis„

„sive van 5: November toe, dat bij

deselve geene zwarigheeden wor„

den demaakt om voor dit Comp

toir jaarlijks slechts een schip

te