close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0127

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ten

10

57

§133 De Negorijen van Soelij, waaijen Poelehoe tot accoord

die van Soelij waijen Poelehoe

gekoomen zijnde, hebben weedersijdse contracten nopens

hebben nopens hun Limilen Con„

tracten opgerigt.

hunne limiet schijdingen en Landerijen opgerigt, gelijk

zulx ampel beschreeven staat bij onse Resolutie van 15: Ja„

nuarij en 1: Februarij.

Den 28: December A=o p=o bij het retouw der Corre Corre van

§134

die van Bonoa zijn met eenige

Ammunitie g’assisteert

Boano hebben wij die Eijlanders g’assisteert met eenige am=

„munitie goederen, dog Manipas Resident gelast deselve

bij zijn boekjes in te neemen.

Wij verseekeren Uw Hoog Edelens eerbiedig dat bij de aan„

§ 135

stelling van Regenten geduurende het bestier van den afgaand

bij ’t aanstellen van Regenter

is op de naaste en bequadmste gele„

Guverneur wel deegelijk gelet is op de naaste en bequaamste

en om daar in niet mis te lasten zijn Edele dikwijls de ge„

„slagt register op het secretarij zelfs heeft nagegaan en ord

altoos de stemme des volks gevolgt; het is dan ook een poinct

en daar in de stemme des volks

gevolgt

’t welk door den Heer aankoomend t welk met de naauwste attentie door den aankoomende

Gouverneur mede betragt zal wor„

„Gouverneur zal betragt werden.

den

NH: Den vreede en Kust op Ceram onder het hoofdeel van de

Hongij Togt zullende vertoonen noteeren

„wij hier maar alleen, dat de volkeren van Cerams bin

die van cerams binnen Cust ge

„ven blijken van Trouw welmienend„

„nen Cust en de meeste van de zuijd en Noord zeijde

heid

blijken van hun Trouw en welmeenendheijd blijven geeven

Op den 7: October A=o p=o quamen zelfs diverse Hoofden van

§ 137:

eenige hier in submissie geko„

quelemoerij keliwaroe kelitaij, quaaij en Kellebon

men en aangenomen.

aan