closeTerug naar inventaris

Transcriptie

62

den laatste heeft eenige papieren Den gem: Fedder reijkte aanstonds zijne Jnstructie

overgereijkt

en ordres over, en wierd vervolgens op de beschuldigin=

„gen in het kort gehoort, ter presentie van voorm: gecom=

„mitteerdens, welke mede veel ten laste van hem by„

„bragten; het arrest hem aangesegt zijnde, leeverde hij

met de grootste brutaliteijt niet alleen eenige Papie=

is in arrest na Ambon gebragt

ren, maar ook een Protest over, dog niet teegen„

„staande dit, wierd hij g’arresteerd en herwaards

en de stukken ten zijn en Easte

gebragt; de stukken ten zijnen Lasten met alle

gaan over

verdere papieren specteerende deese zaak, onder

de bijlagen deeses in een apparten bondel gevoegt

zijnde offereeren wij UW Hoog Edelens met nee=

waar aan men zig gedragt

„derig versoek ons daar aan te mogen gedragen

8166:

Bij onspectie der Post de voorligt uijtmakende

den slegte staat, dimolitie ect=r

van de Post te kessing beschreeven

een ompaggering van dunne mange mange stok„

„jes vond men die aller ellendigst g’Errigeert, de

Mortieren en stukken in het zant, en alles in Com=

„pleete dis ordre, weshalven de gecommitteerdens

deese Pagger schielijk dimolieerden, na al voorens

de Comp=s goederen afgescheept

alles ’s Comp: goederen aan boord ingescheept te

hebben

Het verder verrigte ampel beschreeven staande

5167.

bij het Hongij dagregister en vertoog houden wij

ons daar aan gerefereert alleen moeten wij nog

an

in de Benting van jman Sarassa aanhaalen dat in de Benting, jman Sarassa

eenige Nagulen en ammiritie

goederen &=a gevonden

gevonden zijn de volgen de goederen als

15½: lb: egte Nagulen.

verte