close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag

/:was geteekent:/ W: I: De Bourghelles Hongij Fiscaal

Voorts om 4: uuren na de middags van daar na gedane zien van de Ad„

miraals Corre Corre de vloot Anker gelegt hebbende, schepte, en Zulde men

voor zo veel het de schrale oostelijk wind toeliet en stelde de Coers na Cawa

welke Negory men te neegen uuren 's avonds genadert zijnde bij den wel Ede„

le Gestv: Heer Admiraal inmiddens aanboord kwamen den oud Radja Ethij,

nevens den orangk: en Capitain met nog eenig gevolg van Cawa voormeld, zyn

Edele met Hoogst desselfs arrivement alhier verwelle komende, welm: zijn

Edele gem: orangkaij van Cawa nauwkeurig onder vraagt hebbende, of den„

zelven ook met den een of ander negorij in oorlog was, dan wel door de Alphoe

ren van de respective patangs ontrust wierd, verklaarde hij met niemand in on„

eenigheid te leeven dan eenlijk met die van Roemasoal vermits deese niet

slegts die van Cawa maar ook de meeste Negorien van de Zuid zo wel als

Noord kant van Ceram ontrusteden, welke hij dan ook voor zijn groots te vij„

anderhield, waar na de voorsz: Persoonen eenige glasen Arak genuttigt

hebbende na Land vertrocken en kwam te half tien uuren de vloot na ge„

daane Zein van den Admiraal, alhier voor Anker op Zes vaam water

den 4: November Des smorgens om half seeven uuren ging den Edelen Heer

Admiraal met zijn Edele gevolg naar Land om te baden, terwijl de vaartui

gen intusschen van drink water wierden voorsien, komende kort daar op

zijn wel Ed: Gestr: met het Hongij geselschap weeder aan boord, liet een zein

schootdoen en ligten de Corlorre Bonoa en voorts de gantsche vloot Anker,

eerst met een voordeelig wendje voort zeilende, dog te slaapen schraal worden„

de voortscheppende naar Nonialij, welke Negorij men tefens den avond genadert

zijnde na malkanderen met een groot gevolg aanboord van de Cortorre Bo„

noa verscheenen, eerst den Capitaln Sanirie Penakahoe en daar na den orang„

kaij van Nomalij Arineka die van Manipa de vloot gevolgt was, den wel Ede„

le Gestr: Heer Admiraal met Hoogst des zelfs aankomst Complimenteeren,

de; En om seeven uuren des Admiraals corcorre op t gewoone zein de dreg

op 3: v=m water hebbende laten toegaan, kwam voorts de geheele vloot alhier

voor Anker

Den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal als nu een duijdelijk berigt bekomen heb„

bende en met zeekerheid g’informeert zijnde dat den Capitain Sanirie Hnaka„

hoe de voornaamste rust versloorder was, aan de noord kant van Ceram't welk hij

door den grooten aanhang Alphoereesen onop houdelijk in ’t werk stelde, gelijk

hij nog Jongst tegen de Negoryj Nonialij die Berg volkeren had op gerockend, in zo

verre