close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0198

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag

/:was geteekent:/ W: I: De Bourghelles Hongij Fiscaal

Voorts om 4: uuren na de middags van daar na gedane zien van de Ad„

miraals Corre Corre de vloot Anker gelegt hebbende, schepte, en Zulde men

voor zo veel het de schrale oostelijk wind toeliet en stelde de Coers na Cawa

welke Negory men te neegen uuren 's avonds genadert zijnde bij den wel Ede„

le Gestv: Heer Admiraal inmiddens aanboord kwamen den oud Radja Ethij,

nevens den orangk: en Capitain met nog eenig gevolg van Cawa voormeld, zyn

Edele met Hoogst desselfs arrivement alhier verwelle komende, welm: zijn

Edele gem: orangkaij van Cawa nauwkeurig onder vraagt hebbende, of den„

zelven ook met den een of ander negorij in oorlog was, dan wel door de Alphoe

ren van de respective patangs ontrust wierd, verklaarde hij met niemand in on„

eenigheid te leeven dan eenlijk met die van Roemasoal vermits deese niet

slegts die van Cawa maar ook de meeste Negorien van de Zuid zo wel als

Noord kant van Ceram ontrusteden, welke hij dan ook voor zijn groots te vij„

anderhield, waar na de voorsz: Persoonen eenige glasen Arak genuttigt

hebbende na Land vertrocken en kwam te half tien uuren de vloot na ge„

daane Zein van den Admiraal, alhier voor Anker op Zes vaam water

den 4: November Des smorgens om half seeven uuren ging den Edelen Heer

Admiraal met zijn Edele gevolg naar Land om te baden, terwijl de vaartui

gen intusschen van drink water wierden voorsien, komende kort daar op

zijn wel Ed: Gestr: met het Hongij geselschap weeder aan boord, liet een zein

schootdoen en ligten de Corlorre Bonoa en voorts de gantsche vloot Anker,

eerst met een voordeelig wendje voort zeilende, dog te slaapen schraal worden„

de voortscheppende naar Nonialij, welke Negorij men tefens den avond genadert

zijnde na malkanderen met een groot gevolg aanboord van de Cortorre Bo„

noa verscheenen, eerst den Capitaln Sanirie Penakahoe en daar na den orang„

kaij van Nomalij Arineka die van Manipa de vloot gevolgt was, den wel Ede„

le Gestr: Heer Admiraal met Hoogst des zelfs aankomst Complimenteeren,

de; En om seeven uuren des Admiraals corcorre op t gewoone zein de dreg

op 3: v=m water hebbende laten toegaan, kwam voorts de geheele vloot alhier

voor Anker

Den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal als nu een duijdelijk berigt bekomen heb„

bende en met zeekerheid g’informeert zijnde dat den Capitain Sanirie Hnaka„

hoe de voornaamste rust versloorder was, aan de noord kant van Ceram't welk hij

door den grooten aanhang Alphoereesen onop houdelijk in ’t werk stelde, gelijk

hij nog Jongst tegen de Negoryj Nonialij die Berg volkeren had op gerockend, in zo

verre