close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0216

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Op de Hongis Togt

vreeken maar hebbe hun afgeraden; op hoop van door Uwel Ed: Achtb:

satiffactie te zullen erlangen van alle welke bij fufficante verkla„

„rings kan aangetoond werden van meest alle d’ Keffingers; Nog wyder

hebben d’Ceram lauts volkeren hun vaartuigen in gereiheid gebragt

met bentings op d’ selve voorsien om alle d’ Ionken die na Banda

wel te belitten Een bebbe deese door behulp van d’ Keffingers en Iman

Sarassa door ’t volk van Iman Sarassa gen:t Moelie die den bes„

telder desen in G'assisteert met nog andere Cerammers, en drie van

mijn volk, bij nagt stil laten vertrekken na poelo Gesser om van

daar p:r een kleen vaartuijg na Banda te t'geeven; ter Comminica

„tie van ’t een en ander aan uwel Edele Agtb: birddende dus uwel Ed:

Agtb: aller oodmoedtigts dit bedrijf van hun op ’t scherpste te willen

gelieven te straffen alzoo ’t tot een seer groot schande van weegens

Banda en dE: Comp:s strekt, smeekende voorts om spoede

„ge ontzet, en tans ben ik gestrekt met 20: koppen Cerammer„

10: van keffing en 10 van Jman Sarassa Ik hebbe nimmer ge„

dagt min leeven te behouden maar ’t is de voorsienigheid dat ik te

danken heb voor min behouden d’Complement en het slot gedicteerd

den 19:' 8ber: 1704: /: was geteekent:/ J: G: D: Fedder.

Aan den Wel Edelen Gestr: Agtb: Heer

Ternardus Van Teuren.

Admiraal en veld overste mitsgaders Gouverneur en

Directeur der Provintien Amboina &=a &:a

Wel Edelen Gestrengen Agtbaren Heere

wij Gebruijken mits deesen d’ vryheid uwel wel Edele Gestr: agtb:

hier inne geslooten in alle verschuldigde eerbied te laten toekomen

p:r een expresse vaartuijg ./. peruculum mere ./. eene bandase ’sComp:

missive