close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0229

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

47

het goede getuijgenis dat Kanna Kanna en andere van denzelven kwaa„

„men te geeven, en voorts het eenparig versoek der oudstens en gemeene vol„

keren van Rarakit, met den Hongij Raad goed vond gewaagde Argaij van

zijn Regentschap te ontzette en op gem: Moharadja tot orangkaij te ver„

kiesen en aantestellen, gelijk ook teevens tot Capitains van kellimooij en Trooij

aangesteld wierde de voorgedragene Maijnali en Ismael en gevexte Hoofde met:

haare mindere daar op plegtiglijk den Eed van Trouwe en gehoorsaamheid op den

alcoran gepresteerd hebbende, wierd den orangkaij en Capit=n met actens hunner

waardigheid vereert en Eerst gem: de Comp:s Rotting van de afgesettene ter

hand gesteld, waar na dezelve alle wel vergenoegd onder betoning van groo„

te blijdschap en erkentenis op verkreegen verloff na Land vertrecken, blijven,

Erd

de de vloot hier nog g’ankert leggen tot.

„e

Zaturdag den 20. November van neer alle de hier voor en genoemde Regenten Capitainen

en oudstens successief na den anderen weeder aanboord verscheenen en door den

Wel Edele Gestr Heer Adiniraal onderhouden wierde over derselver verpligting

en schuldige gehoorsaamheid aan d E Comp: te sedert de aloudste lijden, haar

uijtwyking en Rebillie mitsg:s daar op gevolgde kastijdinge met Ernstige op

welking om nu eyndelijk eens afstand te doen van alle snoode en trouwloose

bedrijven, en door een welmeenende betragting van hunne gehoudenis eene

duursaame rustte soeken waar in den regent zijn ondergestelde behoorde

voor tegaan, en die het qualijk meende sonder verschoning ter straffe aan d.

EComp:s over te geeven Terwijl hij Dorpshoofd dus handelde ook aan de krag„

tigste bescherming van de Comp:s geen twijffel behoefde te trecken op al het

welke wij Reijentt antwoorde dat hij opregtelijk het een en ander inschul„

„dige overservantie soude houden daar toe een Expressie gebruikende by de Ma„

homethanen van Groote kragt gehouden om de welmeenendheid hunner ge„

zegdens te verseekeren, namelyjk, dat hij liever wielde dat hem de houden ver„

„scheurden als weder van d’EComp:s aftevallen.

Hier na den een en ander op een glaasse soete wijn onthaald zijnde, na„

„men Z: aan de Ed: Heer Admiraal tot Batoelonne uijt geleede te zullen

doen, ie

9