closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

van welke eene Europees al aanstonds zijn snaphaan met scherp willende

laden hem zulks door zijn Corporaal wierd belet, wordende gem soldaat

nogtans desweegen. verschoond op het getuijgens van den vendrig witke dat

denzelven een wijnig beschonken en zulks met geen kwaad voor ne„

men geschied was, overhandigende gemelde Fedder Den wel Edele

Gestrenge Heer Admiraal Een Brief aan zijn Edele g’addresseert en

geschreeven door den wel Edele Agtb: Heer Gouverneur Johan

Lebregt Seidelman en Raad van Politie te Banda de dato 11 dee„

„ser met een daar in geslooten Copia Brief gerigt Aan de Commissi„

„anten en Promterum Oosthouder op keffing luidende beide als volgt.

Aan den wel Edelen Agtb: Gestrenge Heer.

Bernardus van Sleuren,

Admiraal en veldoverste mitsgaders Gouverneur

en Directeur over de Provintie Amboina

Wel Edele Agtbare Gestr Heer

Onder aanbod der wedergade onzer Jongste van primo dezer mel„

„den wij bij deesen, dat onse naar keffing gedepecheerde gecommit„

„teerdens, door kanna kanna en verdere te zamen gerotte

schelmen, net zo vijandig d’attacqueert zijn als Fedder, alles woy

onder protext om daar toe door uwel Edele Agtb: Gestr: ge„

qualificeert te zijn, alwaar omme wij best g’oordielt hebben ons

volk bij provisie weeder van daar te ligten luid versellende Copia

brieff alzo wij tegenwoordig zo veel Manschappen en vaartuijgen

niet