close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0237

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

herwaards over te komen voor het door komen der weste winden; ten

waare de Heer Admiraal en veldoverste ginder present zijnde het

zelve anders geliefde te begrijpen alzo wij zo veel volk niet„s missen

hebben, om dat gespuijs op den duur Het hoofd te kunnen bieden on„

„der Recommandatie om in alles de uijtterste omzigtigheid te be„

„tragten en ’t zelve waar te neemen met wassend t: water wanneer

De water slang enz: digts aan strand kan op Korten.

Gaande hier nog een gewapende orambaij met 3. Europeesen en

15: Jnlanders, en waar meede UEd:s nog zenden zodanige goe„

„deren tot nader verantwoording als de versellende Momorie

dicteert hebbende de hier mede over varende voor een halve maand

Randsoen genooten.

Dus uEd: nog maar voor algoed beleid en voorzigtigheid ten hoog„

„sten aan Recommandeerende na vriendelijke groete verblijven

/onderstond:/ Eerzame Manh: vroome ./. lager ./. uEd:s Goede vrien„

„den /:was geteekent ./. I: L: Seidelman, I: Raket, H: Diesler,

I: H: Parengauw en I: Hageman /: ter Seide /. Banda Nei„

„ra den 11:' November 1784::/. nog lager /: Accordeert ./. geteekent ./.

Joh:n Hend:k Dittrich Gesw: Cl:

Voorsz: Tediter vervolgens door den wel Edele Gestr: Heer Admiraal

in ’t breede onderhouden zynde over de onlusten en vyandelykhee„

den die hij prive anthoritate te keffing had verwekt en aangevangen,

en boven dien zig had aangematigt de op ordre van Zijn Edele Ge„

„strenge door de te keffing wonende volkeren zo wel als die van de

daar omstreekt aan de noord, oost en Zuid kant geleegen negorijen

van Geram in gereedheid gebragte vijftig Ionken die zijn Edele om„

„trent Hottij moeste te gemoed komen, te wederhouden door ’t

sluiten.