close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0269

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87

welke die van Hatiahoe maakten van eenige Zagoe Doussongs gelee„

„gen aan de Rivier waijbabbal Landwaards, en waar over Partijen

ter weder zeiden hunne belangens ingebragt hebbende ondersleund door

die van Hatoemetting en Tobo en na voorafgegane de batten voor„

„sogten dat ter vermijding van kosten, die andersints uit Proce„

duures zouden ontstaan hun verschillen door de decisie van den

wel Edele Gestr: Heer Admiraal mogte worden afgedaan, weshal„

„ven zijn Edele ter wegneeming van alle duisterheid den Hongij Fis„

„caal de Bourghelles, met den Arthillerij Lieutenant Streck

committeerde tot het formeeren van Een kaart na de opgave van

Partijen en die haar ondersteuuden, het welk geschied zynde wierd door

zijn wel Edele Gestr: met den Hongij Raad de Landstreek van de Li„

miet scheiding van Hatoemetting lopende tot aan de Rivier

Pok tot waijbabbal toegeweesen aan die van Tanafora en wermnama

en van waijbabbal tot aan t strand tot Massahoela aan die van

Hatiahoe, en weeder van Massahoela langs Bemoe heen aandie

van werinama hoedanig bij de geformeerde kaart ingeschree„

„ven of afgeteekent staat, mitsg:s na de oude vergunning de vrije

„vissery in de Rivier Jan kompaan of zogenaamde Bobok

aan beide Partijen Hatiahoe en wermaina zonder daar in el„

aangeragt zynde zy betuigden

„kander te mogen turbeeren of hinderlijk te zijn, het welk Partij„

in die beslilsing genoegen

eneemen en beloofde zulks

en al aanstonds ieder een kaart met de afgeteekende Limiten

nobservantie te zullen hou

en terwyl Partyen

accordeerende met de onder de Bijlagen deeses te vindene:/ wierd

ter hand gesteld, volgens welke den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal

goedvond het Saparouas Hoofd den koopman Willem Beth

Isz: te demandeeren de merkpalen te doen stellen tot wegnee„

„ming van alle desputen voor het vervolg wesweegen Partijen een

dien compliment van dankzegging afleiden.

Hier na wierden zo wel die van wermama, Tanafora en Hatiahoe

als de novo die van Tobo en ook die van Hatoemetting vermaand

om