closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eijndelijk produceerde den Edelen Heer Admiraal een malerds Papier

waar bij de Regenten een verdeeling gemaakt hebben van het geen

ieder negori moet betalen ter voldoening hunner de bet aan het ge„

weesen hoofd Johan Constantijn: Cruijpenning, onder afvrage

aan dezelven waarom nu reeds lange de bestemnde tijd der betaling

verscheenen zijnde niet aan hun belofte veldeeden, waar op dezelve

bekenden onder malkanderen die verdeeling gemaakt te hebben,

dog omtrent de vertraging der betaling diverse excusen inbragten nog„

„tans beloofden bij eerst gelegentheid te zullen voldoen en dat zij inde

verbeelding waren geweest, dat somwijl een of meer hun aan deel

willende betalen, en het aandeel van alle te gelijk niet Compleet zijnde

’t zelve niet zoude worden g’accepteert; Zo is goedgevonden hen de

prompte voldoening hunner debet op te leggen, onder bedrijging

dat andersints tegen dezelve tot gyseling geprocedeert zal worden.

Laastelijk nog door den Pattij van Aboeboe Johannes Manusa

„ma gedoleert wordende over eenige weg lopens van zijn Negorij,

waar van hen sommige in de Negorij Sirri Sorry onthielden,

wierd dezelve gequalificeert die drossers weder na zig te nee„

men, en is voorts verstaan te renoveeren de reeds lange gestelde

ordre, dat de Regenten kennis dragende, dat er zig overlopens

van andere Negorijen in de hare onthouden, dezelve moeten la„

ten oppakken en brengen daarse thuis hooren, dan wel die

negorij te ver afgeleegen zinde, aan het hoofd van ’t Comptoir

mitsg:s om die gerenoveerde ordre te doen observeeren tegen de

overtreeders een boete te stellen van vijftig AEd:s de heeft voor

’t Leprosenhuis en de weder helft te fourneeren in de Armbus. /on„

derstond:/ Aldus Gedaan en Geresolveert dato en plaatse voorsz:

/was geteekent/ B: V: Hleuren, W: Bethrsz:, W: J: De

Bourghelles

Der

17

Den