closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§351:

het eerste poinct als gepast, voor te

dragen

§352

Edog het anderen

§ 353.

de voor gestelde prijsen accepteerd: en

n

rijzende

2=e Om eeven als in vroeger tijden den verkoop uit de Win

voor Contant te laten geschieden.

nwinti

in de gemee

Wij hebben na eene aandagtige tesumptie van dat Berigt na zeep te

onse bij eenkomst op den 8: deeser, opzigtelijk het eerste por

beslooten dien voorstel als gepast uw Hoog Edelens vo

te draagen.

Doch opzigtelijk het tweede poinct als van meerder gewig

in overweeging genoomen, dat het aan de eene zijde tot een

gter alles

groot Poulaas voor den armen inlander zoude streckeing van s

wanneer hij zijne benoodigdheijd direct konde bekoomen,

die hem nu door de tweede hand vrij duurder to staan

komt.

Dan daar aan den anderen kant den Burger hier door

afbrenk gedaan en de Maatschappij in haare winstreeker

gantsch niet gefavoriseert, maar eerder benadeeld zoude wo

„den, terwijl den eerst geteekende vermeende, dat men sich dien

te gedraagen, aan UW Hoog Edelens dispositie, op de

de cragul de

memorie van den Heer Raad Extra ordinaire Van

Teuren de dato 28: December 1785:, diesteerends om bij

den publicquen verkoop van Leijwaaten in andere koo

manschappen, als het voordeeligste voor de Comp: de Con alles 292.

samentrek

„tinueeren