close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

houd staande dat het nieuwe

kruithiis goed is

§ 396:

Geeft een adres over aan H.

H: gerigt

aanmerkingen van den Gou„

„verneur desweegens

schoon het kruit nog niet ge„

„proefd was

§ 397:

word over zijne voorbarig„

„heid

onderhouden

het nieuwe k:ruijt maguazijn meede een panne dak laaten

ranmaaken verklaarde het voorsz: geborw volkoomen

goed, met versoek, dat het zelve zoals het thans was

ook blijven mogt:

Te deeser geleegendheid produceerde deneerst geteekende in

vergadering een Adres van meerm: van Guericki, aa

uw: Hoog Edelens gerigt en waar bij denzelven, ma

het voor bij gaan van ons Hoogst dezelve te kennen ge

zijne beswaaren en vooruijtziende onaangenaamhoeden, over

het Conserveeren van het buskruijt; even of hij sich onde

ons bestier niet submitteeren en als sodaanig erkennen

dan wel van partijdigheid beschuldigen wilde, ofschoon den

eerstgeteekende hem bij de presentatie van dat adris, te ke

nen had gegeeven dat de nadere berigten van gecommitteerd

die het kruijt probeerde, nog niet waaren ingekoomen„

en hij zich alvoorens aan ons moeste addresseeren.

En wijl hier uijt volkoomen Consteerde dat ’t gedraag dan

gem: van Guericke vrij prematuur is, en dus niet op

verschillig beschouwd kan worden, hebben wij hem zijn

schriftuur te rug gegeeven en over deese zijne arroganten

handelwijse geteprocheert, mitsgaders aangesegt, dat wannee

hij zijne belangen van die natuur UW Hoog Edelens

wilde: voordraagen, die alvoorens bij een appart berigt

aan ons zal hebben te kennen te geeven, op dat wij in„

staat

P abelute

wor

het gewaag

„Committ

en ter resi

gegronde ag

vallen bij