closeTerug naar inventaris

Transcriptie

heeft veele ingeseten wegge„

„sleept

§ 504.

3573: Zielen door de pokjes ge„

„sturven

§ 505:

is aan het Hoofd Casteel ver„

„minderd

dog Continueerd nog op Ce„

ram

redenen waarom geen Ceram

„mers aan koomen

van ingeseetenen den graave gerukt en veele Negorijen

van volk ontbloot hebben.

zo mogen wij thans niet af zijn, uw Hoog Edelen

zeer reverendelijk te elucideeren, dat voor zo verro m

heeft konnen nagaan en successive alhier zijn aan

gegeeven, buijten het Eijland Amblauw en de binnen

en Zuijdkust van Ceram, van waar men nog geene

opgaave bekoomen kan en bereeds, zo mannen, vrouw

kinderen als slaaven van de Jnlanders, overleeden zijn

3573: koppen, blijkens de onder de Bijlaagen versellende

Notitie.

Dan daar deese Smertelijke plaage nu Seedert

2: @ 3: maanden tot ons bijsonder Vrugde aan dit

Hoofd Casteel eenigsints gecesseerd is, heerscht desel

„ve daar en teegen, te sterken op de buijten Compto

„ken en voornamentlijk op de binnen en zuijd Cust

van Ceram, alwaar volgens de Berigten der subal

terne Hoofden den Cerammer en Alfoer, niemand

van andere plaatsen permitteerde, bij hun aan Land

te koomen, en daar ook geene ziel beschrijving aldaar heeft

konnen gedaan worden, terwijl 'er aan dit Hoofd Casteel

zelve zeedert den tijd van 6: maanden geen Cerammer

heeft ourven aankoomen

D„o

Copia afg

„mende br„

den Heer

een tal en

„soon voor

op de buite.

een boode m

zijn