close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0179

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 4.

82

/:onderstond:/. Tegeeven te Amboina in 'T Casteel Crieuw

Victoria op 'T Cijland, Zijtimor den 23: Julij A=o 1787: / was ge=

„teekent:/: R: D: Bock /: ter zijden s: Comp: Cachet gedrukt

en daar bij geschreeven Ter ordonantie van welm: wel Ed: Gestr: Groot Agtb:

Heer Raad van Nederlands Indie mitsg=s Gouverneur en Directeur

nevens den Raad dezer Provintie ./.geteekent./. F: L„ Brusz, p=l Secret=s

Advertentie

Vademaal men in het zeekere onderrigt is, dat eenigge der aanwee„

„sende annachodas en voornamelijk die van Iavasche en Maccassaarsche

handel vaartuijgen zich niet ontsien de in deese Provintie ronitleerende

koopers duijten op te wisselen, met voorneemen om dezelve van hier

uijt tevoeren, tot merkelijk ongerip van den schamelen Jnlander, die zich

buijten die muntspecie bezwaarlijk redden kan, zo is ter voorkoming van

een te duijten gebrek, op den 2: deezer in Raads van Politie verstaan te

interdiceeren en te verbinden, zo als alle in een iegelijk en voornamelijk

de annachodas van de hier aanweesende vaartuijgen met hunne opvaa„

„rende schepelingen en verbooden word bij deese geene kopers duijten hoege„

„naamd in tewisselen, en nog veel minder, van hier naar elders uijt tevoe„

„ren, op pane van Confiscatie, de eens helfte ten behoeve van het jongs der

gerandsoeneerde Amboineesen en de wederhelfte Profisco kunnende

den geene die bereets die inwisseling gedaan heeft zijn daar door magtig ge„

„worde kopere duijten, in 'sComp:s kleene geld Casteegen zilver geld trocqueeren:

En op dat niemand van dit verbod onkundig mooge blijve en elk zig wagten

kan voor schaads, zal deeze, waarschouwing, behalve in de Nederduijtsche ook

in de Chineese en Maleidsche taalo worden geaffigeert gelastende en beveelen„

„de over zulks den officier van Justitie een waaken doog te houden tot maincte„

„nus van de in deese bedoelde voorzorg en tegen de Contraventeurs te procedeeren

na den inhoud deezer /:onderstond:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Vic„

„toria