close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

126

77: p=s snaphaan Granadiers

200: Deegens met ijzere gevesten

mitsgaders nog

5: p=s Ankers weegende te zamen 1673: pond die te ligt zijn om

alhier op de Pantjallings off Chialoupen te kunnen g’emploij„

„eerd worden gelijk meede 1900: lb: van een pharthij van 40500: lb:

buskruijt 380: p=s kruijt vaten van 50: lb: ieder ’t welk in de ver=

„wulfde buijtenwagt geborgen geleegen en bij de laaste gedaane

proefneemeng als tot hermaaling nog waardig gevonden

wij thans de vrijheijd gebruiken ten dien eijnde naar Batavia

meede over te senden, zullende bij onse aftegaane Adviesen

dit suject betreffende uw Hoog Edelheeden in zijne omstan=

„ae worden g’elucideert.

Jntusschen mogen wij niet af zijn uw Hoog Edelheeden

te bedeelen dat den Capitain ter zee Nicolaas van der

Golde alhier in een zeer debile lighaams gesteldheijd aange=

koomen zijnde op den 23: Februarij L:E: is komen te overlijden

weshalven wij ter onser sessie van den 28: daar aan het Com=

„mando over het schip Ouwerkerk hebben opgedraagen aan

den daar op bescheiden Capitain luijtenant Pieter

Hartman aan wien ter presentie van gecommitteerdens

den Capitain ter zee Jonas Arend en Pieter wolsgaard be=

„hoorlijk transport van gem: bodem is gedaan geworden; alleen=

„lijk hebbende gecommitteerdens te min bevonden 6: p=s Canons

staande op dien bodem bescheijdene deko officieren bij een

onder presentatie van Eede gegevene verklaring, gededuceerd

worden