close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0285

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

126

77: p=s snaphaan Granadiers

200: Deegens met ijzere gevesten

mitsgaders nog

5: p=s Ankers weegende te zamen 1673: pond die te ligt zijn om

alhier op de Pantjallings off Chialoupen te kunnen g’emploij„

„eerd worden gelijk meede 1900: lb: van een pharthij van 40500: lb:

buskruijt 380: p=s kruijt vaten van 50: lb: ieder ’t welk in de ver=

„wulfde buijtenwagt geborgen geleegen en bij de laaste gedaane

proefneemeng als tot hermaaling nog waardig gevonden

wij thans de vrijheijd gebruiken ten dien eijnde naar Batavia

meede over te senden, zullende bij onse aftegaane Adviesen

dit suject betreffende uw Hoog Edelheeden in zijne omstan=

„ae worden g’elucideert.

Jntusschen mogen wij niet af zijn uw Hoog Edelheeden

te bedeelen dat den Capitain ter zee Nicolaas van der

Golde alhier in een zeer debile lighaams gesteldheijd aange=

koomen zijnde op den 23: Februarij L:E: is komen te overlijden

weshalven wij ter onser sessie van den 28: daar aan het Com=

„mando over het schip Ouwerkerk hebben opgedraagen aan

den daar op bescheiden Capitain luijtenant Pieter

Hartman aan wien ter presentie van gecommitteerdens

den Capitain ter zee Jonas Arend en Pieter wolsgaard be=

„hoorlijk transport van gem: bodem is gedaan geworden; alleen=

„lijk hebbende gecommitteerdens te min bevonden 6: p=s Canons

staande op dien bodem bescheijdene deko officieren bij een

onder presentatie van Eede gegevene verklaring, gededuceerd

worden