close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0287

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

„ring van den 11: deeser hier aan bij een schriftelijk berigt on=

„der aanbod van een vat met Cement tot een monster voldaan

zijnde, bieden wij het berigt in originaale neevens dat

vat hetzelst of uw Hoog Edelheeden reverentelijk aan

en noteeren wijders dat het volgens die opgaave, eenelijk

gemaakt word van de hier bedane gebakkene mopsteenen en

metselkalk met water gemengd dat het zelve zeer duur=

„saam is, schielijk droogden als een steen word; dan in hoe verre

op dit met de waarheijd quadreerd zal uw Hoog Edelheeden

met opzigt tot het nieuw g’erigeerd kruijt maguazijn bij onse

aftegaane voorjaarse adviesen ieerbied beduld worden.

mits het overlijden van den Capitain van der Golde door

den op ’t schip Ouwerkerk bescheijden Cadet de Marine Dirk

Hogerwaard bij ons versoek gedaan zijnde om ter sup=

„plitie der manqueerende offeciers plaatsen, tot sous

luijtenant bevordert te werden, hebben wij in hoope van

uw Hoog Edelheeden gunstige approbatie en om dat hij

door den Capitain en Capitain luijtenant ter zee wols=

„gaard en Hartman g'examineert zijnde volgens schrifte=

„lijke attestatie, in de theorie der navigatie bequaam word

g’oordeeld in zijn versoek g’accordeert en dien volgende tot

sous Luijtenant op dien bodem bevordert

Ook heeft ons den oppermeester van meerm: schip ouwer -

„kerk Nicolaas Muntingh bij een Request versoek gedaan

om voorde van hier overvaarende 'sComp=s Dienaaren met eenig

meerdere medicamenten voorsien te worden dan vermits

zijnen.