close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dog in ’t vervolg zal d’ g'eerde recommandatie stiptin agt

genoomen en zulke abuisen geen plaats meer gegeeven werden

het scheepje de Cornelia Adriana is met de Eerste door„

braakt der oostmousson na Banjermassing gedepe„

cheerd en heeft aldaar een voldet lading Peeper ingenoo„

man en geluekkig ter Hoofdplaats gebragt.

52

wij hoopen derhalven, dat de Minis=

ters in ’t vervolg beeter zullen in

acht neemen uwe herhaalde aan„

beveeling, om wanneer de provisio=

neele Eijsch van zulke volumineu

se Goederen als de Rijst bij de formee„

„le vermeerdert of vermindert word.

den laatst gemelden als dan vroeger

af te zenden, en dat bij de inrichting

van die beide voortaan meerdere op=

lettenheijd en een meerder overleg ge„

bruijkt zal worden dan laatst om„

trent den Provisioneele Schijnt te

hebben plaats gehad.

x

Het is ondertusschen van onse Goedkeu„

ring dat uE om inde voorzeide ongelee„

„geridheijd zoo goed mogelijk te voorzien

het scheepje de Cornelia Adriana

tot het overbrengen van nog 140 a 150

Cojangs Rijst aangelegd hebben

met last aan de Ministers, om

het zelve bij de eerste doorbraak

van de Oost mousson in het voor

Jaar 1784: naar Barijermassing

af te zenden ter afhaal van een

lading