close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Het aanplanten of houden van Nooten Plantagien op Sa„

paroua of klijn Ceram is te gevaarlijk g’oordeelt voor den

morshandel en op het voorgedragen bij aparte brief van

15: Junij 1780: 30: Maij 1781 en 20: Aug=o 1782: door Hun

Hoog Edelens volkomen g’impoobeert

de ter preuve overgezonden Cacao is ter Hoofdplaats on=

deugend bevonden en dus is van de Cultuure afgezien

van de verdere uijtbreiding der Jatij Plantagien die op veel

plaatsen niet willen opneemen en dat volgens den opneem van

deskundigen moet worden toegeschreeven, aan dat 'er den steen

agtigen grond, zo als op Saparoua Haroeko, Hila en La„

ricque niet toegeschikt is, heeft men met de goedkeuring

der Edele Hooge Indiasche Regeering en ter verdere vermij=

ding van noobeloose onkosten afgezien en de Hoofden van Bouro

en Manipa met den Posthouder te Loehoe aanbevoolen om de daar

zijnde plantagien met alle nauwkeurigheid gade te slaan en

meeren meer uijt tebreiden.

526

521

§ 19. UE bij derzelver antwoord op onsen

brief van den 22: November 1782 ons

niet gemeld hebbende, wat door de„

zelve beslooten was, op het stuk

der uitbreeding van de Noote Cul

„tuure op Saparoua en klein

Ceram nog ook derzelver bevin

ding van de uijt dit Gouvernement

naar Batavia gezondene Ca„

cao, zullen wij die Berichten

als nog verwagten.

Ten aanzien der Jatie Planta

gien hier voor herhaald hou„

dende het geschreevene bij on„

„sen brief van den voorleeden

Jaare § 39: gaan wij over tot

het artikel van de verpag„

ting der Domainen

Dezelve voor den Jaare 178¾:

gedaan zijnde tot rd:s 15486:- of

781 rd:s meer dan in het voor„

„gaande Boekjaar, toen uE die

verpagting reeds als zeer voorde„

lig hebben aangemerkt strekt

ons zulks tot een bijzonder genoegen

P 22: