closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

160

Wij ons flateeren/ niet zo hoog zullen loopen, dan die welke be„

steed werden, aan het onderhoud van twee Chialoupen

„E

Bij een ander Berigt van gem: Equipagiemeester Wolsgaard,

§ 21

den staat der lijnbaan worden bij een an=

„der berigt H: H: Ed: aangetoond.

/: het welk de bij lagen deeses verseld gaat:/ kunnen UW Hoog

Edelens bij geliefte beschouwen, den staat den Lijn baan; welke

reparatie deselve vereijscht en welk sortement van gemoed

touwerken hier kan aangemaakt en geslagen werden.

§ 28: Een Rapport waar aan wij onsgevoelen en goedkeure hegten; Wes„

men refereerd zig aan dat Rapport

halven wij ons in eerbied daar aan gedraagen, onder Communi„

de gevorderde reparatie zal gevolg genoocatie, dat wij op den 11: Maij beslooten hebben, de gevorderde teparatie

„men, en H: H: Ed: den uijtslag daar van

nader bedeelt worden.

aan de Lijnbaar te laaten gevolg neemen, en wij zullen niet in ge„

breeke blijven, UW. Hoog Edelens den uijtslag daar van in het

tot de leverantie van goemoed, word den

vervolg te beveelen en zo veel mogelijk den Jnlander tot de Leveran„

jnlander geanimeerd en alle inconvementen

uit weg geruijmd

„tie van gemoed annemeeren, om de schaarsheijd daar van, mitsg„

andere inconvenienten uijt den weg te ruijmen.

§ 29:

Het schip ’t Lam in den voorleeden Jaare de rijse na Banda

’t schip ’t Lam heeft de reijse na Ban-

da met gekregen.

niet hebbende kunnen krijgen, heeft dus het Comptoire Saparoua

niet aangedaan en hier door is men buijten staat geweest, het

en heeft dus Saparoua niet kunnen selve, aldaar, de gerequireerde Nagulen in de geven, tot preservatie

aan doen ter inneem van nagulen

van de Noten musschaaten:

§ 30:

Aan de ordre betrekkelijk de Javaanse

uw Hoog Edelens gevenereerde ordre, betreckelijk

zeevarende zal g’observeerd worden

Edel