close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

133: P„s Snaphaanen Granaviers

Musquittiers, en

75

200: Deegens met ijzere Gevesten

Mitsgaders

5: Ankers Weegendo te zaamen 1673. ob:

§ 105

Wij hebben den Lieutenant der Arthillerij Areck en

’t berigt nopens de onbequaamheid der ka=

„nons is in de Resol: g’indereert.

den ordinair Vuurwerker Riso gelast, bij een berigt op te

geeven, waar in de onbequaamheid der kanons bestaat: en

hier aan is op den 26: April J: L. voldaan staande het berigt

en Tabellen bij de resol: van dien datum g’insereert.

Wij hebben het noodzaakelijk g’oordeelt, door de beijde opper

§ 106:

het slaven quartier is nauwkeurig

opgenoomen.

chirurgijns van ’t Casteel en Hospitaal het slaven quartier

nauwkeurig te laten op neemen en uijt hun berigt gedient

ter sitting van den 28: febr: Consteert, dat dezelve 4: mans

en 4: Vrouwen in Capabel hebben gewonden, om eenigen dienst

waar in 4: mano en 4: vrouw slaven in

capabel zijn gevonden.

te doen: mitsg=s nog 3: andere slaven, die tot geen ander, dan zee

ligt werk kunnen g’emploijeert werden

§ 107.

Bij de overgaave van het Secretariaat van Justititie is den

rd=s 565: 8¾: bij den sequester Hindemith

te kort gekomen.

Secretaris Hindemith Rd:s 565:: 8:¾: te kort gekoomen

door zijn borgen te laten vergoeden.

en wij hebben overzulx moeten besluijten, om zijne borgen, dit

bedragen te laten vergoeden: behouvens hun quarand egter„

op eenige uijtstaande penningen in de gage van doorm:

Hindemith

De

0

1

da

op

10=