close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0378

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

133: P„s Snaphaanen Granaviers

Musquittiers, en

75

200: Deegens met ijzere Gevesten

Mitsgaders

5: Ankers Weegendo te zaamen 1673. ob:

§ 105

Wij hebben den Lieutenant der Arthillerij Areck en

’t berigt nopens de onbequaamheid der ka=

„nons is in de Resol: g’indereert.

den ordinair Vuurwerker Riso gelast, bij een berigt op te

geeven, waar in de onbequaamheid der kanons bestaat: en

hier aan is op den 26: April J: L. voldaan staande het berigt

en Tabellen bij de resol: van dien datum g’insereert.

Wij hebben het noodzaakelijk g’oordeelt, door de beijde opper

§ 106:

het slaven quartier is nauwkeurig

opgenoomen.

chirurgijns van ’t Casteel en Hospitaal het slaven quartier

nauwkeurig te laten op neemen en uijt hun berigt gedient

ter sitting van den 28: febr: Consteert, dat dezelve 4: mans

en 4: Vrouwen in Capabel hebben gewonden, om eenigen dienst

waar in 4: mano en 4: vrouw slaven in

capabel zijn gevonden.

te doen: mitsg=s nog 3: andere slaven, die tot geen ander, dan zee

ligt werk kunnen g’emploijeert werden

§ 107.

Bij de overgaave van het Secretariaat van Justititie is den

rd=s 565: 8¾: bij den sequester Hindemith

te kort gekomen.

Secretaris Hindemith Rd:s 565:: 8:¾: te kort gekoomen

door zijn borgen te laten vergoeden.

en wij hebben overzulx moeten besluijten, om zijne borgen, dit

bedragen te laten vergoeden: behouvens hun quarand egter„

op eenige uijtstaande penningen in de gage van doorm:

Hindemith

De

0

1

da

op

10=