close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0391

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nits

nig„

S 1C C:

den majoor is vergund voorde verstrekking

aan eenige Militairen Banda te mogen

aanreekenen.

§ 156:

swarigheeden tot den overvoer van Provi=

sien na sawaij.

§ 157

de verstrekking voor een rond jaar met

een Pantjalling te zenden

dezelve Manipa aantereekenen om bijde

boekjes aldaar afgeschreven te worsen.

178

„sints onduijster is voorgekoomen en wel het randeoen

bepaald, dog niet of het aan den gemeenen man, dan wel

aan de Bakmeesters moet verstreckt werden.

Wij hebben den Majoor op zijn verzoek vergunt, het

verstrekte aan de Militairen van de Zilvere Leeuw

tot Rd„s 61: 6: Banda te mogen aanteekenen dog de Minis

„ters hebben dit niet met genoegen beschouwt.

De Swaarigheeden die zig telkens opdoen in het provir„

andeeren van de post Tawaij, het welke, zoo wel als

den overbreng van gagie en kostgeld. om de drie maanden

van Manipa met kleijne vaartuijgen moet geschieden,

en de ondervinding teets geleerd hebbende, hoo dikwils zulk

een vaartuijg verongelulkt, en hier door de beszitting tot

den uijsterste noodbrengt ook is in vroegere tijden wel eens

een vaartuijg dat de benodigt heeden overbragt in handen der

Papoen en Cerammers gevallen.

En wijl niet telkens een Pankjalling na dese verafge„

legene Post kan afgezonden worden zoo hebben wij raad„

„saamer g’oordeeld, aan den Commandeerende officier de

verstrekking voor een kond Jaar per een Pantjalling toe te

zenden. onder aanreekening na Manipa, om bij de boekjes

van dat Comptoir ingenoomen te werden, en de drie maandige

Specificatien van Tawaij ontfangende na approbatie in

„selvervoegen