closeTerug naar inventaris

Transcriptie

relens

ds,

179

redenen waarom dat in top:r bij de Anthil: de meeste eerbied op Gelderen: Wijl dit zijn oorzaak heeft

te

weijnig is aangemaakt

gevonden, in het gering getal Ambagtslieden bij dit Corp„o

mitsg=s het gebrek aan houtwerken wijl men geen geleegend„

heid gehad heeft, de op Bouro ingereedheid leggende te kun„

„nen laten afhaalen.

5 168

Het gebrek aan Europeeschen doet ons zoo goed mogelijk

om het gebrek aan Europeesen behelpt men

ons behelpen en wij Wenschen van Harten, dat uw Hoog

zig afhier zo goed mogelijk.

Edelens eens instaat mogen gesteld worden een ruijm ont„

zet herwaards te schikken ten eijnde het Arthillerij wee„

sen in beeter aanzien te brengen.

§ 162.

Met de overzending van het vertoog van de plaatsing der

van de verplaatsing van het Canon zal

Canons zal Jaarlijks gecontinueert werden, en bij verande„

telkens bedeelt worden.

„king zal men bedagt zyn ingevolge de order uwer Hoog

Edelens schuldpligtig kennis te geeven.

Geend verrigtinge werden gedaan of den eerst geteekende werd

§ 163:

van alle verrigtingen word den heer gou„

direct daar van kennis gegeeven, en hij betuijgt opregt, niets

pnent kennisse gegeven.

onbezogt te laten, ’t welk eenigsints strekken kan tot Corser„

„vatie van het Buskruijt, dog hoe ongelukkig men in deeze

poginge slaagt, is hier vooren teefs aangehaald.

zoo meeds de attentie die steeds gevestigd werd

§ 164:

de attentie word steeds gevistigd op de

op de g’eerde ordre der Heeren Meesters ten opzigte van

ordre nopens het kritijt

het kruijt en dies vergoeding bij bederf:

D„