close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

195

les„ Blondeel en Van Hamel mitsg„s het teegenwoor„

„dig Hoofd Martens, zig daar op verantwoorden: dan

zulx ten genoegen en voldoende geschied zijnde vorderen geene

eenige ingewikkelde en onbetamelijke uijt verdere omschrijven dan alleen, dat den Fiscaal van Namel

„drukkingen van den fiscaal

eenige ingewikkeldo en onbetamelijke uijtdrukkingen

in zijne verantwoording hebbende laten invloeijen, den eerst„

„geteekende desweegen voldoening gegeeven, en zijne expressien

waar hem ooldoening gegeven.

verandert heeft.

S 255:

Het laatste of des orangkaaijs ingebragte veronschuldiging

oom de meenig vuldigeklagten over gemelden

rang hgtij:

hebben wij niet satisfactoir gevonden en daar hij niet mn

staat was, zig van de aangesigte misdrijven te zuijverend, on der

haat die het volk tegens het opgevat had ook niet te stillen

is denzelven uit zijn regentschap gesteld

of te versoenen was hebben wij den orangkaij uijt zijn tegentschap

ontslagen.

§ 256: Nog heeriger en wel nadrukkelijker klagten zijn ons gedaan,

aen ander orangkaaij te soehoe afgezet

over den orangkaij van Loehoe Pattij Lima Letti weshalven

wij dien Regent afgezet en eenen Poeta Poeta Marlamoe

n getrouwer jnlander in zijn plaatsgeted in zijn steede tot orangkaij aangesteld hebben.

Op den 28:' Febr: vertoonde ons den Radja van Nussa

§257:

den radja van Crussanive heeft zijn ontslag

verzogt.

„nive Anthonij de Poijsa, dat zijne toeneemende Jaaren en

afneemende Licqhaams kragte ham het bestier over die

Negorij langs hoe moeijelijker maakten: hier bij koomende

de overschilligheid zijner enwergestelde dorpshoofden, noodzaakte

hem