close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0465

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

211

wijders wierd door den Arthillerij Lieutenant Streck aan

de Heer Gouverneur ter hand gesteld de Lijst van de op de

vaartuijgen verdeelde Ammunitie Goederen, zo als hier

agter te zien is.

Op de middag om 12: uuren avanceerde de vloot af en aan

het Comptoir Laricque, van waar de vloot met 17: schooten

van ’t fort Rotterdam gesalueert en met 9 dito bedankt

werd- hier na de Dreggen voor ’t gem: Fortres neevergelaten

zijnde, trad de Heer Gouverneur met het Hongij geselschap

aan de wal, werdende aan het zeestrand gerecipieert door

't opperhoofd Martens ende Inlandsche Regenten mitsg

mindere Dienaaren deeses Comptoirs en begeleijd naar

't opperhoofds woning, alwaar voor gem: E: Martens aan

zijn Edele op een overdekt zilver schenkbort wierd ge„

„presenteerd, de Sleutels van de Redout Rotterdam,

welke den Heer Gouverneur hem onder een gepaste recom„

mandatie liet behouden, waar op vervolgens door de bezette„

„lingen alhier, drie salvos uijt het hand geweer, ieder g’entremel„

leert met een Canon Schoot en gevolg van nog 13: andere schooten

gedaan zijnde, nam deese Ceremonie een einde.

In de namiddag is door den Capitain Luijtenant Ostrowskij en

opperchirurgijn Hoffmann op ordre van de Heer Gouverneur

het Protocol en door gedagte Ostronskij en den Luijtenant=

Berner de geweeren en grapenen alhier opgenomen en ge„

visiteerd en alles wel bevonden, blijkens de hier agter bij gevoegde

Rapporten.

Vervolgens ging de Heer Gouverneur met het Hoofd

Martens