closeTerug naar inventaris

Transcriptie

denselven toegestaan zijnde, bleef de vloot hier leggen tot

Woensdag den 15: Dito, des morgens te 6: uuren begaf zig de Heer Gouverneur

met het Hongij gezelschap aan de wal, alwaar zyn Edele ten eersten

Een Corporaal met 9: Europeesche gemeene Militairen op twee

orembaijen verdeele, demandeerde om met het volk van de Negorij

Camariang alhier in ’t bosch te doorkruijsen, alle de daar in

te vindene Nagul Boomen om te vellen en de Jonge spruijtjes of

plantjes, uijt de grond te rukken in dezelve aan zijn Ed: op Saparoua

te vertoonen, ten welken eijnde de Hoofden van de voorsz: orem„

„baijen, zijnde die van Nalahia en Iuhaha, gelast wierden, ge

melde Militairen te adsisteeren, en ze vervolgens na Sa=

parocia over te brengen

Naar welke verrigting zijn Edele een wandeling in de Negorij

ging doen en visiteerde ook teevens de kerk en School, gelasten„

„de bij die geleegenheijd aan den orangkaij, om de kerk welke reeds

met adappen gedekt en op houte pilaaren staat, dog voor ’t overige

nog niet bemuurd was, daarmeede zonder verzuijm te bewerk„

„stelligen, gelijk denzelven daar bij gelast werd, om een Previkstoet

met dies kap ende verder benodigde tafel en Banken klaar

te maken, waar toe zijn Edele hem tot de voltooijing van dit

een en ander nog 2: Jaaren tijds vergunde, onder toezegging van bij

nalatigheijd gevoelig te zullen gecorrigeerd worden

vervolgens de school bezigtigende, vond zijn Edele dezelve in

een