closeTerug naar inventaris

Transcriptie

251

te moedigen als om door middel van deese berg volkeren ont„

dekkingen en Extirpatien te konnen doen, van de langs deese

Cust in de Bosschen en Gebergtens te vindene Specerij boomen, mits„

„gaders nog om door dezelve; was ’t mogelijk te konnen overmeeste„

ren en te doen gehouden, de Moord en Roverijen van den rust ver„

Htoorende Rebel Noekoe, neevens den alomswervenden en zig

niet weijnig met plunderen en vermoorden op houdende geweese

Capitain Sanerie Pelakahoe; van welk laaste den Reuja van

Ethij en Orangkaija van Nonialij met de meeste hunner onder„

„hoorige Hoofden, volmondig betuijgden, veele molesten, zoo met

rooven en doodslaan in hunne Negoryen te moeten ondergaan.

dervolgens liet de Heer Gouverneur door de en de Alsoense taale

geverseerde en onder het Comptoir Haroeko te huijshoorende

Regenten van Pelauw en Kabauw, de voorschreeven Alfoerse

Hoofden van Supalewa, als volgens hun tourbeurt in deeze Sanirie

de preferentie hebbende neevens die van de Revieren Ethij en Talla

ieder afzonderlijk afvraagen, of zij ook vregens eenige verschillen en on„

eenigheeden onder elkanderen, iets in te brengen of te klagen hadden,

ten eijnde in deese vergadering beslist en afgedaan te konnen wor„

den, zo quamen dezelven hoofd voor hoofd te antwoorden, dat voor zo

verre zij alle welke thans hier present zijn, onder elkanderen.

in vreede en eensgezindheijd Leefden en over zulx niets voor te

draagen hadden wesweegen de heer Gouverneur hen in vrien„

„delijke termen zijn Edelens bij zonder genoegen te kennen gaf, niet ver„

dere vermaning om in de prijs waardige sentimenten te blijven

aanhouden