closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

De ondergeteekende exepresse Gecommitteerdens in de

Hoofd Administratie hebben d'Eere uwel Edele Gestren„

„ge Groot Agtb: in alle Eerbieate Berigten dat in gemel„

„de Hoofd Administratie van het schip De Negotie

ontfangen hebben Een Pacq guinees grof gebl: N=o 77:

dat volgens project weegens moet bruto 330: lb: dog maar

bevonden is te wegen 327: lb: dus 3: lb: te min„

waarom dat pak in onse presentie en den

capitain van gerepte bodem Jonas Arena

geopend is en daar in bevonden in steede van

30: pees slegt 27: p„s gevolgelijk 3: p=s te kort niet

tegenstaande de kruijstouwen en zegels van dit

Pak gaaf en ongeschonden zijn geweest, wij heb„

ben derhalven om te ontdekken, waar aan

deze te kort koming eigentlijk toe te schrijven

zijn, een stuk van dat lijwaat op de schaal

gelegt en bevonden te wegen 9:½: lb: mitsgaders 6: pees

aan de kante verrot verscheidens stukken van

buijten gevlegt en daar bij oogschijnlijk bespeurd aat

dezelve nat geweest moeten weesen dan door wien dat

pak eigentlijk afgepakt zij is door ons niet te ontdek„

ken geweest wijl wij daar in geen afpackt briefje ge=

„vonden hebben.

wijnemen de vrijheijd ons met diep Eerbied te noemen

/:onderstond ./ Wel Edele Gestr: Groot Agtb: Heek

/:lager:/ Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: zeer onderdanigd en

trouwschuldige Dienaaren /was geteekend:/ I: A de Bourghelles

en J: Hendriksz: /in margine:/ Amboina den 5: Maart

1787: /:lager /:geteekend:/ I: Arendi.

staat