close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0600

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

De ondergeteekende exepresse Gecommitteerdens in de

Hoofd Administratie hebben d'Eere uwel Edele Gestren„

„ge Groot Agtb: in alle Eerbieate Berigten dat in gemel„

„de Hoofd Administratie van het schip De Negotie

ontfangen hebben Een Pacq guinees grof gebl: N=o 77:

dat volgens project weegens moet bruto 330: lb: dog maar

bevonden is te wegen 327: lb: dus 3: lb: te min„

waarom dat pak in onse presentie en den

capitain van gerepte bodem Jonas Arena

geopend is en daar in bevonden in steede van

30: pees slegt 27: p„s gevolgelijk 3: p=s te kort niet

tegenstaande de kruijstouwen en zegels van dit

Pak gaaf en ongeschonden zijn geweest, wij heb„

ben derhalven om te ontdekken, waar aan

deze te kort koming eigentlijk toe te schrijven

zijn, een stuk van dat lijwaat op de schaal

gelegt en bevonden te wegen 9:½: lb: mitsgaders 6: pees

aan de kante verrot verscheidens stukken van

buijten gevlegt en daar bij oogschijnlijk bespeurd aat

dezelve nat geweest moeten weesen dan door wien dat

pak eigentlijk afgepakt zij is door ons niet te ontdek„

ken geweest wijl wij daar in geen afpackt briefje ge=

„vonden hebben.

wijnemen de vrijheijd ons met diep Eerbied te noemen

/:onderstond ./ Wel Edele Gestr: Groot Agtb: Heek

/:lager:/ Uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: zeer onderdanigd en

trouwschuldige Dienaaren /was geteekend:/ I: A de Bourghelles

en J: Hendriksz: /in margine:/ Amboina den 5: Maart

1787: /:lager /:geteekend:/ I: Arendi.

staat