close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0610

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan den wel Edele Gestrengen Froot Agtbaren Heer

Adriaan de Bock

Raad Extra ordinair van Jndie

mitsgaders Gouverneur en Directeur

deeser Provintie

Wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer:

De nedrige teekenaren hebbende eere uwel Ed: Gestr:

Groot Agtb: pligtschuldig te berigten; dat na de orderl

zich direct te begeven hebben op de, op den 8: en 13: Curr:

alhier van Batavia ter rheede g'arriveerde schepen

de Negotie en Ouwerkerke, en bij naauwkeurige visita„

„tie bevonden: dat eerstgem: bodem van voren Sestien

en van agteren seventien en drie quart; Een laatst„

„gemelde, van voren een en twintig en van agteren

twee en twintig en een halve voeten dieptreed.

Jn vertrouwen Aan Hoogst Deszelfs veel gerespec„

„teerde bevel, g’obedieerd te hebben, matigen w: ons

de hoge eere aan, met verschuldigd respect te blijven;

/onderstond:/ Wel Edele Gestrengen groot Agtba„

ren Heer /:lager:/: uwer wel Edele Gestrenge Groot

Agtb: pligschuldige en gehoorzamd Dienaren

/:was geteekend./. P=r Wolsgaard en M: Hoedap

/inmargine:/ Amboina den 14: Februarij Ao 1787:

Aan den wel Edele Gestaen gen Eroot Agbaren heer

Adriaan de Bock

Raad extra ordinair van India mitsg=s

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

wel