close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0635

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

292

Hunner Hoog Edelheedens nauwkeurig onderzoek ge„

„daan hebbende na de behandelingen welke op de

hier leggen de scheepen Ouwerkerk en de Negotie

omtrent de Chineesen en Javaanen heeft plaatsge„

had zo is den selven, door ’t eenparig getuijgen is deser

volkeren en anderen opgem: bodems bescheine Die„

naaren, gebleeken dat dese lieden met behoorlijke

bescheidendheid, zo geduurende hunne reise her„

„waards, als hunne legging ter reeds zijn behandelt,

hebbende hier mededieere zig met schuldpligtige

veneratie te subschribeeren /onderstond:/ WelEdele

Gestrenge Groot Agtbaare Heer /lager:/ uwel

Edele Gestrenge Groot Agtb: onderdanige en

Trouuwschuldige Dienaar /:was geteekend./. A: L:

van Hamel /:inmargine:/ Amboina ult=o April

A=o 1787:

Aan als Even

Den ondergeteekende Fiscaal deser Provintie heeft

deer uwel Edele Gestr: Groot Agtb: naarusantie te berig„

„ten, dat alle de zeedert ult=o Augustus a=o p=r tot heden,

van Batavia, Java, en de nabuurige Gouvernemen„

„ten aangekomene en derwaards vertrokkene vaartuij

„gen na de orares door een Justitieele Commissie behoor„

„lijk gevisiteerd, en geene ongepermitteerde handel„

„waaren in deselve gevonden zijn, waarmeede zig

met eerbied en Hoog agting teekent /:onder stond./.

wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

/:lager..