closeTerug naar inventaris

Transcriptie

86:

D

P=r Transport

wegens Verscheidene Testamentaire dispositien, als

van den overleedene Manh: oud Capitain van de Bur

„gerij Lodewijk Melchior Knop

ra

5.

„den Capitain ter zee Nicolaas van der Gol„

„de aan de Draconij tot een Legaat nagelaten

een somma van

:

10:

van den Capitain Luitenant ter Zee Reunis Hartense kulk

10:

vandrig militair Coenraad Hendrik Huijsinger . .

5

Angela Sivers wed=e van den soldaat Andries Lauries - -

3.

den overleedene Capitain der Burgerij Dirk Christoffelst

10

Boekhouder en Pakhuis opziender Hendrik Karremans„

5

overleedene Mejuff=rs: Geer truijda olivier huisvrouw van

den koopman en opperhoofd te Saparoua d’ Heer Bondeel

10.

Wegens Boetenss

van diverse perzoonen voor de te laat in de kerk komen

d=

6

„den onderkoopman en winkelier Wijnand Johannes de

Bourghelles, conform Extract uit de Civiële Roll

van den Agtb: Raad van Justitie de dato 29: Haart

deeses jaars verweesen tot een boek van

25:

burger Abraham Jacobsz: zijnde een boete waar

in den selven door den agtb: Raad van Justitie is

gecondemneert

20

Intij van auw Pieter Pieters weegens zijn ge

„daane ondertrouw in huijs

10:

61:

wegens de volgende milde giften; als

„schilder Gerrit van der Haga

2d=

8

Een vrije Christen vrouw Frangina Frans

12.

„den Orangkaij van de Negorij Roeton over eenige schul

„den dewelke door den overleedene oud burger Cap=n: alhier L: M

knop aan den armen tot een milde gift zijn geschonken groot

7:

12:—:

27: 12:—:

over ’t Emancipeeren van een Manslaaf genaamt Ioseph toe„

„behoorende Den Wel Edele Gestr: Agtb Heer Gouver„

„neur Adriaan de Bock

25.

——

d=o een stavin gen=t: qnam van een Chineese vrouw Ian

Hennia wed=e van Fje Fauker

25: —:—:

d=o: een slavinne gen=t Rosina van den Manh: Jap=m ter zee

d’ heer vister„

25:

Manerva Amboina van d’ Heer Beth

25:

manslaaf Teneeng van Boegis van den

moors Luijt=t der Burgerij Bagman

25: —:

De rente van de bij dE: Comp: a Reposite

staande Capitaalen heeft ge„

„rendeert

1268:—:

Transporteere

r=: 3032:2.

—„

rd: 1492

50

38:

rd=s 35662: 27½

rd„s 35662: