close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat de tijden Gunstiger worden, om het zelve zonder

veel verlies te kunnen verkopen, zal ons tot schul„

dige narigt strekken.

wegens de vaart der seram„

Het onder de Bijlagen, nevens het Gewoone Ex„

„mens word secreet ver„

„handeld:

tract Patriasche Generaale Missive van den 12. De„

„cember 1786., betreffende de Materien van de

Vier Oostersche Gouvernementen, tevens afzon„

„derlijk ontfangen Extract uit eeven gemelde Mis„

„sive; behelzende onder de Materie van

Amboina § 26. 27. en 28 der Hee„

„ren Meesters aanmerkingen en be„

„denkiigen; nopenis de aanmoediging

„der trouw Gebleevene Cerammers tot

derzelver vaart naar Batavia

en Iava is tot de Secreete zaa„

„ken overgebragt en word daar onder ver„

„handeld door den eersten ekenaar aan„

wien uwe Hoog Edelens zulks hebben gelie„

1: 6:

ven op te dragen Terwijl de Materie van

insertie van het patriasche

Extract.

dit Gouvernement, met het in margine van de„

„zelver gestelde eerbiedig antwoord, naar de order„ hier

onder Geinsereert.

Extract