closeTerug naar inventaris

Transcriptie

220

Aan den wel Edelen Agtbaaren Heer

Lambertus Tanszoon Haga

ua en directeur deeser Provintie

DWel Edele Agtbaaren Heer

Dondergeteekende Chirurgijns Gebruijkt de vrijheijd uwel Edele Agtbaere

te berigten als dat in deese drie P=o Gepasseerde maanden November

December, en Ianuarij Zoo in sComp: Hospitael als in ’t Slave quartier

als in potenten Slaven is komen te overleijden te weeten.

Een kint gen=t Lewankoepang van banda oud 3: Jaaren op den 9: Novemb: 1787

slavin Booij Lakoe

timak

40:

_o „10:

_

„manslaaff Dakuis

_o

50:

__„ 6: December

en deeni

Coepang 40:

_o 25:

—en„

Slavin mormetang

timon 60:

_o 14: Jann: 1788

kint Alida

banda 3:

_o„ 29:

_o„

waar meede verhoopende aan de g’Eerde ordre van uwel Ed: agtb: te zullen

hebben voldaan gebruijkende de vrijheijd ons met alle Hoog agting te onder„

„schrijven /onderstond:/ wel Edele Agtbaare Heer /lager:/ uwel Edele

Agtbaare onderdanige dienaeren /was geteekend:/ F: Hup, I: F:

Bodenciek /terzeijde:/ Banda Neira den Laeste Januarij Ao 1788

op Heeden den 11:e Februarij 1788: Compareerde voor ons onder getee„

„kende Leeden in den Agtb: Raad van Justitie deses Casteels

Den DeClaranten voormeld, alle van Competenten ouderdom zijnde van de

Gereformeerde Religie, dewelke op hunne hier vooren gegeven ses stukt sComp:s

lijffeijgenen, die in ’t Hospitael en ’t quartier overleeden, en duijdelijk te verstaen

gegeeven zijnde zo zijn zij daar op blijven persisteeren, zonder eenig ampleatie

en alteratie, op Expresse afvrage berijd zijnde, den Eed te doen; Gelijk zij dezelve

behoorlijk heeft gedaan met het op leggen hunner twee voorste vingeaen

van d’regterhand, en het nazeggen deze woorden: zo waarlyk hebbenij

god almagtig.

/ondert:/ Aldus Gerecolleert en b'Eedigt tot Banda in ’t Casteel wassauw

ter ord:e Raad kamer van Justitie dato voorsz /was geteekend:/ F:

Hup, en I: P: Bodensiek, /lager:/ Jnkennisse van mij /geteekend:/

P: Dehaan, p=l Jec=r /terseijde:/ Onspresent:/ W: G: Leursen C: f:

schaeuder.

Accordeert.

J=n H=r Ditterich

giswl: