close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0637

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

220

Aan den wel Edelen Agtbaaren Heer

Lambertus Tanszoon Haga

ua en directeur deeser Provintie

DWel Edele Agtbaaren Heer

Dondergeteekende Chirurgijns Gebruijkt de vrijheijd uwel Edele Agtbaere

te berigten als dat in deese drie P=o Gepasseerde maanden November

December, en Ianuarij Zoo in sComp: Hospitael als in ’t Slave quartier

als in potenten Slaven is komen te overleijden te weeten.

Een kint gen=t Lewankoepang van banda oud 3: Jaaren op den 9: Novemb: 1787

slavin Booij Lakoe

timak

40:

_o „10:

_

„manslaaff Dakuis

_o

50:

__„ 6: December

en deeni

Coepang 40:

_o 25:

—en„

Slavin mormetang

timon 60:

_o 14: Jann: 1788

kint Alida

banda 3:

_o„ 29:

_o„

waar meede verhoopende aan de g’Eerde ordre van uwel Ed: agtb: te zullen

hebben voldaan gebruijkende de vrijheijd ons met alle Hoog agting te onder„

„schrijven /onderstond:/ wel Edele Agtbaare Heer /lager:/ uwel Edele

Agtbaare onderdanige dienaeren /was geteekend:/ F: Hup, I: F:

Bodenciek /terzeijde:/ Banda Neira den Laeste Januarij Ao 1788

op Heeden den 11:e Februarij 1788: Compareerde voor ons onder getee„

„kende Leeden in den Agtb: Raad van Justitie deses Casteels

Den DeClaranten voormeld, alle van Competenten ouderdom zijnde van de

Gereformeerde Religie, dewelke op hunne hier vooren gegeven ses stukt sComp:s

lijffeijgenen, die in ’t Hospitael en ’t quartier overleeden, en duijdelijk te verstaen

gegeeven zijnde zo zijn zij daar op blijven persisteeren, zonder eenig ampleatie

en alteratie, op Expresse afvrage berijd zijnde, den Eed te doen; Gelijk zij dezelve

behoorlijk heeft gedaan met het op leggen hunner twee voorste vingeaen

van d’regterhand, en het nazeggen deze woorden: zo waarlyk hebbenij

god almagtig.

/ondert:/ Aldus Gerecolleert en b'Eedigt tot Banda in ’t Casteel wassauw

ter ord:e Raad kamer van Justitie dato voorsz /was geteekend:/ F:

Hup, en I: P: Bodensiek, /lager:/ Jnkennisse van mij /geteekend:/

P: Dehaan, p=l Jec=r /terseijde:/ Onspresent:/ W: G: Leursen C: f:

schaeuder.

Accordeert.

J=n H=r Ditterich

giswl: