close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0677

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N=o 14

562:

562:

240

Aan Den Wel Edelen Agtbaren Heere

Van Cerias Janiszoon Maga;

Gouverneur en directeur deeser Provintie

Wel Edelen Agwaren Heere.

Bij de laaste Sitting door uwel Edele Agtbaren aan ons opgedragen

sijnde, om te dienen van onse Consideratien, in hoe verre de in dit Gouvernement

aan handen sijnde waepens toerijkende bevonden, en of daar omtrent geene meer

dan Recele benodigtheid plaats vint in welk geval dan Eene te rug sending naer

Indias Hoofdplaatse soude kunnen geschieden om daar door soo veel mogelijke

alle overtollige en onnodige Restanten te verminderen.

Soo is dat de teekenaaren nagegaan hebbende de Restanten soo van de wa„

penkamer onder ult:o aug:o des vergange Iaars en den Aanbreng in deesen Iaare

het geen te samen beloopt Een quantiteit van

p:s Snaphaanen

houwers, waar onder die onder de naam van boshouwers bekent begreepen sijn

Dit nu gereekent in Reserve te weesen, buijten die onder de militie, soo hier op

’t hoofd, als verdere buijten Comptoiren in gebruik sijnde wijl die bij de Burgerij en op de

vaarthuijgen g’Emploijeert worden onder dit Restant behooren.

Dit getal is voor het dagelijks gebruik volkomen voldoende en indien men

verseekert was dat geen ongeleegen theeden sig souden op doen en men dan een tijdig

ontset, altoos verseekert kan zijn, wanneer eene algemeene waepening vereischt word

konde seeker een parthij van dien wel gemist worden, dog dit eens onverhoopt

voorkomende, soude men nog niet eens in staat weesen, om met de tegenwoordige

aan handen sijnde parthijen het nodige Ia selfs een gedeelte van dien tot eenige

Defengie te versien, voor aldaar men slegts, van eenige weinige en nog seer gebrekki„

„ge bequaame ambagts gesellen voorsien is, die soodra eenige Reparatie van belang

moet geschieden het selve maar ten halven konnen doen, en door het veele werk het

eene qualijk gedaan, ’t andere weederom moeten Repareeren, sijnde sonder tus„

sen poosen op de waepenkamer, dagelijks soo van ’t hoofd Comptoir, als verdere

posten, 20: â 30: geweeren, die Reparatie vereijsschen, en waar voor dan weder

bequaam