close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45

Pieter Overduijn van warwijk oud . - Jaaren in ’t Land gekomen met ’t schip d’' ErffPrins

in ’t Jaar 17820; stijff en gebrekkig bescheiden op d’ Batterij Willemina.

Battiaan Borscheel

van Martinze oud - - Jaaren in ’t Land gekoomen, met het schip Rot„

terdam, in ’t Jaar 1783: oud en af, bescheiden op de Battorij

Petronella

Overleedene Militairen

Johan ulrich Schreider Majoor en Hoofd der Militie

Johan Paul Jacob Dresler Luijtenant overleeden tot Maccasser

Een Inlands Corporaal 11. Coppen gemeene Europeese, 14. Coppen gemeene Jnlandse

In verwagting aan het hoogst g’eerde requisit uwer welEdele Agtb: te zullen

hebben b'antwoord zoo onderschrijve mij met alle Eerbied /:onderstond:/

wel Edele Agtbaaren Heer /:lager:/ uwel Edele Agtb:s zeer onderdanigen en

trouwschuldigen Dienaar /:was geteekent:/ G: N: van Guertcke, /in margine:/

Amboina Nieuw Victoria Adij ult„o Augustus Anno 1788:—

Eerbiedig Berigt

Aan Den wel Edele Agtbaaren Heer

Johan Adam Schilling

ouverneur en Directeur deser Provintie

Wel Edele Agtbaare Heer

Z: B: b:

Den ondergeteekende Fiscaal deser Provintie, heeft d’ Eere uwelEd: Agtb:

te berigten, dat seedert zyn aanstelling in den dienst van Fiscaal zijnde

van

20.