closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ke

6

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk

Amboina

in Marar

Javas Noord oost Kust

Twee Copias der verklaaring van de opperkooplieden

Barkij en ijsseldijk declareerende

dat zij aan hunne gemagtigdens

in Europa order hebben gegeven

tot den inkoop ider van een actie

bij de Comp=e

Twee Copias der missive van den Gouverneur en raad

aan H: H: Ed gedateerd 15 xb=r 1788.

Twee Copias van ’t berigt hoe veel militairen te missen

zoude zyn uit het gourarnisoen

aldaar

Twee Copias der missive van en aan als even

ged: 20. December 1788

Twee Copias der Verklaaring van de overheeden van

het schip Dordwijk, dat geene

houtwerken kunnen inneemen

Twee Copias van ’t berigt van den Gezaghebber

van de bark de verwagting welke

repatien aan dat kiel dienen

gedaan te worden

’t berigt van Gecommitteerdens

Twee Copias van

wegens de visitatie en bevinding

van gem: Bark

Twee

H

18.

p:r veere

overg: 1790