closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Negotie Pakhuijsen buiten

die voor aangebragt; dog niet

ontfangen zijn.

In deese Eijst hebben wij

tot madere opheldering golieven uwel Hoog eenige duijsterheid gevonden,

Agtb: in gunstige aanmerking te neemen dat

dat in dat Jaar het schip de Zilvere Leeuw voor

niet alleen uit hoofden van

Banda gedestineerd op Bouro overvallen zijn

de aldaar dieverse goederen en koopmanschap„

„pen ontscheept hat die nog niet alhier over„

het voormelde onverstaan

„gebragt egter bij de Boeken ingenomen waren

en welke dus bij de restanten diende vertoond

te worden:

„baar opschrift maar ook

om dat wij in de eerste Co„

lom van de Jaaren waar

in die goederen zijn ontfangen

vindende de Jaaren van 1764:

1777: 1778: 1780: 1783: 1784:

Ingevolge de ordre Hunner Hoog Edelens

zonder dat wij hebben zun

dato 18 Junij 1768: en 19: 8ber: 1781:

nevens een gedrukte model voort„

„nen ontdekken de reedenen,

„vloeijende uijt uwel Edele Hoog

Agtbaare begeerte haeft omen

waarom die Lijst zodanig

te deser plaatse altoos dus„

is ingerigt weshalven wij

„danig een Lijst ingerigt

met oogmerk om aantewijsen daar omtrent de nodige

in

ophelderingen