closeTerug naar inventaris

Transcriptie

behandeling die bij die Resolu

„tie in ’t breede is uitge„

„drukt, maar selfs een

dadelijk misleiding van

zijne gebieders, welk bewee„

„sen zijnde zeekerlijk zoda„

„nige Dienaar in sComp:s dienst

niet langer had behooren

te worden gelieden, maar

dadelijk te zijn gedemoveerd,

Den gem: Bouros Rresident

Bruijns is in A:o 1786:

mitsgaders voor zo verre

overleeden.

op Ministers zig daar bij in

deesen allesints nadenke„

„lijk bewoordingen uit

laaten dat het de gebie

„ders van een Comptoir

onmogelijk is, en blijft

n

en oversoeken dat uwelEd: Hoog

alles te kunnen nagaan

Agtb: in gunstige overweeging gelie

„ven te neemen hoe gemakkelijk het

welk een ander ons voor komt

voor eerloose en baatsugtige Dienaa„

„ren valt een Gebieder te mislijden

dat uwe ernstigen aandagt

die in het drukste der besigheeden niet

altoos eeven astent kan zijn op de ge„

wel verdient zoude hebben en.

„dient werdende specificatien ordonnan„

omtrent ’t welke omstandighee„

„tien en s:

„den en voornamentlijk

de

68