closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§29.

Daar van de Bandase M.

misters kenisse gegeeven.

§ 30:

aanbod van ’t voorn: Extract en

een berigt van de overheeden van voors:

Barcq:

§ 31:

eenig verlooren geraakte Equipagie

goederen van deselve ter afschriff„

„ring gepasseert

zelve, een schip zonder masten, dat aldaar vast=

zat, en welke gem: overheeden door de onstuij„

„migheid der baaren, met geene mogelijkheid.

occagie gehad hebben, eenige hulpe te koonnen be„

„„wijsen: Dan daar wij eerst gesustineerd had

„den, dit een schip teweesen dat mogelijk voor

de Provintie Banda gedistineerd was, hebben

wij daar van ten eersten de Ministers al„

„daar kennisse gegeeven, dog wij hebben zeedert

de aangenaame tijding van deselve ontfangen,

dat alle de drie scheepen behouden aldaar zijn

aangekomen, wij verceren ons nogtans UW

Hoog Edelens voormeld berigt en Journaal

ter speculatie in originali aan te bieden.

In onse vergadering van den 2:e Maart J: l:

zijn wij in de noodzakelijkheid gebragt gewor„

„den om Eenige op de Bark de Ceram geduur

rende de reijse na herwaards door swaare

stormen en hooge zeën, zo verlooren, onbequaam

geraakte, als andersints tot verscheide dien„

„sten g’emploijeerde goederen, mits het indie„

„nen van twee gerecolleerde verklaringen,

door eenige opvaarende ter requisitie van

den gezaghebber den Capitain Lieutenant

Jan Christofel Bornet gegeeven en ter

resolutie

ook

bij en

ons

geda

kiel

zijn i