close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0226

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

missie gedecerneert heeft, en waar van

den uitslag Uw Hoog Edelens eerbiedig on

„der het oog zal gebragt warden, zo dra

de berigten zullen ingekomen zijn.

Nopens het aangeschreevene middel

§ 113:

bij zeer gevenereerde Missive der Heeren Mee„

de inlanders zijn omgevolge de or„

„der geammeert tot het Cultivee

„ken van Coffij tot hun beter bestaan„

sters in dato 20:' December 1787: ten eijn

„de den Jnlander zo veel mogelijk te ani

meeren, buijten de Nagul Cultuuren,

ook een ander middel tot zijn bestaan

bij der hand te neemen, namentlijk.

het invoeren der Coffij Cultuure alhier,

bedeelen wij eerbiedigt, dat daar toe eer„

§ 114:

„lang een proef zal werden genoomen

er zal eerlang een proof daar

van genomen worden.

als zijnde de Jnlanders door den Eersten

teekenaar in eene gehoudene Conferentie

op den 25: Maart P= L:o reeds op het sterkst

gearimeert tot dies aanplanting, ofschoon

tot ons leedweesen, de ons per de Bark

dog niet van de gesondene

monsters als buijten de bol„

„sters zijnde

Ciram toegesondene twee apparte monsters,

van deugdzaame Jaccatrase en Cheribon„

„se Coffij Boomen van 50: lb: ieder, onder

de Regenten van dit Casteel niet ver„

„deelt hebben kunnen worden, alzo desel

„ve buijten de bolsters en dus tot het pa„

„ten niet bequaam zijn.

Ddam

verso

hunne

de Reg„

toiren d

toe geso.

men

ven

n nag

’t Loo„

te mun

gebruijk