closeTerug naar inventaris

Transcriptie

116.

schrijven om den van hier g'anfugeerden Pach

„ten van het Hoof Geld der Chineesen Pio„

Rheeko bij arrivement op Samarang te doen

opligten en hem bij eerste geleegendheid herwaards

te zenden, zijn wij nogtans verplicht uw

Hoog Edelens, te bedeelen, dat of schoon de

Ministers te Samatang en de bediendens

te Sourabaija /:volgens hun aanschrijvens:/

alle moeijte hebben aangewend, om voormelden

gedefailleerden Pachter op te speuren, zulks

echter ondoenlijk is geweest.

Wijl het zeeker is, dat den Geweesen Pactter

ƒ 140:

in de waarheid der door Limijoeko aan

gehaalde reedenen van zijn verlies in

van de Arak en Saguweer den hier voo„

p: pp:r heeft men hem van de gunstige

Consessie tot remies doen Jousseeren.

„ren gemelden Lieutenant Chinees Limdjoe

ko, bij die Pacht omerkelijk nadeel gelee

„den heeft en zijne bij gebragte reedenen, bij

zijn aan uw Hoog Edelens in A:o p:s ge„

„rigt Request, wegens de verstrekking

van Vrak aan de militairen, op goede

granden stennende was, hebben wij op de gun

„stige Concessie uwer Hoog Edelens, gemel„

„den Pachter remis verleend van een en een

halve maand dier Pachtschat of rd: 797:24:

in vertrouwen nogtans, dat dit uw Hoog

Edelens g’eerde adparobatie zal wegdragen.

op de vvermindering der

§14 Achterstallen overassureeren

Wij

6

ie

2

x