close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0398

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der

L: E:

L: F:

welke opgemelde touwerk, welgeslagen en van goede goemoet gemaakt

was.

Waar meede wij verhoopen aan uwelEd: Achtb: zeer hoog„ g’eerde

intentie voldaan te hebben; de vrijheid neemen, om ons met alle hoog

agting en verschuldigde eerbied te noemen /:onderstond:/ welEdele Agtba„

„ren Heer /: lager:/ uwelEdele onderdanige, en trouwschuldige Dienaaren

:/:was geteekend:/. C: Christiaansz en Johan Schelts:/: in margine:/ Amboina Nilum

victoria den 5:„en Januarij 1789:

Aan als Vooren

„hebbe

De nedrige teekenaaren, de eere Uwel Ed: Agtb: Eerbiedig te berigten, dat zij

haar aan boord begeven hebben, op het alhier aamt zeehoefd leggende S: E:

Comp:„ schip 'T Loo het zelve bevonden diep te treeden als

voor op 21: voet schaars

Agter 22: groot

Waar meede verhoope aan de hooging eerde intentie van uwel Edele Agtb: vol„

„daan te hebben, zo nemende vrijheid van met alle eerbied te onderschripen:

/:onderstond:/ wel Edele Agtb: Heer :/:lager :/, uwel Edele Agtb: onderdaanige en

trouw schuldige Dienaaren :/ was geteekend:/ T: Wolsgaard en M: Hoedap

./:in margine:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria den 25: Januarij A„o 1789:

Aan als Even

Den needrige teekenaaren hebben de Eere uwelEd:e Agtb: te berigten

dat zij haar aan boord begeeven hebben op het alhier aan het zee„

„hoofd leggende s' E: Comp„s schip 'T Loo, ende stuagie gevisinteerd

zoo van natte als drooge waaren dezelve alle bevondewel, en na

gestuit

behooren gesluit te zijn.

Waar meede verhoope aan de hoog g’ Eerde intentie van uwelEd: Agtb:

voldaan te hebben; zo neeme de vrijheid van met alle eerbied te on„

„der schrijven ./: onderstond./ welEdele Agtb Heer ./: lager :/. uwelEd: Agt

onderdaanige en trouwschuldige Dienaaren :/:was geteekend:/ M: Hoedapen.

L: Pietersen :/:in margine:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw: Victoria den 29:„e Januarij„ 1789

Aan