close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

Eerbiedig Berigt gepresenteerd.

Aan den Wel Edelen Achtbaren Heer Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur

benevens

Den Raad dezer Provintie.

De ondergeteekende Equipagie opziender Pieter wolsgaard

L: zj: g

en den Capitain van het ter gheede leggende schip T Loo Pieter Hart„

„man: uwer welEdele Achtb: trouwschuldige Dienaaren geeven Eerbie„

„diglijk te kennen dat het schip het zoo op zijne terug rijse naar Batavia„

Java zoude kunnen aandoen, om nog Een Hondert kojangs rijst in het

voor schip in te neemen, mitsg„s dat tussen deks nog zoude kunnen

D

geborgen worden de volgende Javase producten als Samarinde, kadijangs

Sapanheut, Cattoenegaarens en wes meer

wij bevrijmoedigen ons met de meeste teekenen van hoog agting te noemen

/onderstond ./. welEdele Agtbare Heer en welEdele Heeren ./.lager:./.

uwel Edele Achtb: pligtschuldige Dienaaren :/:was geteekend:/ P:„s wols„

„gaard en P„r Hartman :/ in margine:/ Amboina den 7:e Maij A„o 1789:

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur van wegens de Generaale Nederlandsche

g’octroijeerde oost Indische Compagnie Benevens den Raad deser Provintie

Allen die deesen zullen zien ofte hooven leeden salut doen te meten

L: J: Z: Alzo de ondervinding geleerd heeft dat de groote Nagul genassen door

de