closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag

78.

dat zig den Rebel noekoe met 10: papoese Corcorren van Avoor

in de rivier Lammangsaij Timor schuil hield aldaar een huijs ge„

„bouwd had en woonagtig was; op dit rapport gelaste den Heer Gou„

„verneur den vendrig Fockens om met de evengem: Inlanders

en de onder zijn Comando gestelde vaartuigen en Alphoeren na„

de rivier te scheppen en dezelve te bezetten ende Alphoeren aldaar

ook aan land te doen treeden en eroekoe alzo van de land zijde zo

wel de occagie tot vlugten te beneemen als van de zeekant, en om

die Expeditie niet te vroeg te doen uittekken belast den Heer Gou„

„verneur alle de Corre Corren en orembaijs hoofden, om zo min bij

’t ligten van ’t anker als onder ’t scheppen eenig roemoer of getier

te maken maar gom en tief te doen swijgen tot nadere ordre.;

Dit verrigt zijnde ging de vloot 's avonds ten 8: uuren zonder sein

schoot te doen onderzeijl scheppende tot

den 9: November wanneer den voornoemden vendrig Fockens

met de onder zijn Commando staande vaartuigen met het krieken

van den dag de vloot verliet ter volvoering der ontfangene ordres

terwijl de vloot zelve smorgens ten 6:' uuren zonder sein schoot het

anker bij de rivier kabaijloca liet vallen; gaande den Heer

na„

gouverneur daar, bi 9: uuren met de Hongij Vrienden onder ekcorte

der lijfwagt en de in de vloot zijnde militairen aan de wal; en na

dat zijn welEd: Achtb: de hier zijnde rivier de naam van waijl

Rame Rame gegeven en de de daar bij aanstrand staande fraaije

boomen bezigtigd hadde, keerde hoogst denzelve smiddags ten 1:

uuren weder te rug na de Ardmiraals Corcorre voorziende zig de

vloot hier van water en brandhout en ging s avonds bij 8: uuren

weder