close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0569

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

110

„teerde de Leden volsgaard en strek ten overstaan van den

Fiscaal van Clootwijk en secret:s en tot de tweede op zondag

den 12: dezer 's agtermiddags de Leden Ostroirskij en Hoffman.

Dit genander door den Heer Gouverneur besteld zijnde stond

zijn wel Ed: Agtb: van desselfs zitplaats op, wenschende zo wel Leden

als Inlandse Regenten 's Hemels genadenrijke bystand en zeegen

toe, inde uitvoering der ontfangen werdende ordres en betrag

ting van het geene tot bevordering van de waare belangens der

E: Maatschappij en de goede ingezetene vereischt word en dienelijk

is op dat zijn Ed: onderneemenge met den zegen des Heeren,

die doel eindens mogen bereijken, waar en tegen de Leeden en Re„

„genten den Heer Gouverneur reciproque een geluckige en voor=

spoedige reijse toeboesemden met toebiddinge dat zijn Ed voor=

neemen en pogingen ter herstellinge van rust en vreede en be„

„teugeling der geene welke dezelve bereeds een geruijme tijd herw=s

gestoord hebben van een gewenschten uitslag mogen wezen, en

dat dezelve door den milden zegen Godes met overwinning be„

kroond mogen worden, waarmede deze vergadering eijndig-

do /onderstond/ Aldus Gedaan en Geresolveert te Am„

boina in't Casteel Nieuw Victoria dato voorsz / was

geteekend:/ J: A Schilling, P wolsgaard; F: ostronshij

J: D: v. Clootwijk, C: Hokmann, P MM: Streck en

C: G: Hindemittz

Woensdag