close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0583

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117

over te gaan en daar mede na zijne Negorij te vertrekken mitsg=s Mahoe„

wattij van Negorij Lima met qualificatie om voor eerst op Bourd

te mogen blijven tot het hem zijn regent zal requireeren

Den Resident deses Comtoirs klagende dat de purticuliere Wande„

laars zig niet ontsagen om na haar welgevallen houtwerken binnen dezen

haaren

in het bosch te kappen en te haalen zonder hem nog de regenten daar in te

kennen tot merkelijk ongerief van den dienst der EComp dewijl bij deese

vastigheid wernig houtwerken vielen, en veele nogtans tot den dage„

lijksen dienst vereischt wierden voorts dat voorsz handelaars ook zo

onbeschamd waren dat zo de rivier bewesten dit fortres zodanig met

hunne vaartuijgen belemmerden dat er dikwils geen plaats over bleef

om met een kleene orembaij daar binnen te komen, zo is goedgevon„

„den die ongeregeldheeden bij biljet elk e een eegelijk op het ernstigste

te interdiceeren en de gemeente daar van te Ambon komende kennis te geeven.

Voormelde Resident voorts te kennen gevende dat de gemeene Inlan„

„ders zig gedeuwig uit hunne Negorijen absenteeren en in hunne dous

Iongs ophielden, zonder voorkennis hunner Dorpshoofden ten minsten

dat deese zulx telkens voorgaven wanneer 'er van hen eenig volk

g’eischt wierde ten dienste der EComp met instantie dat de Regenten

van Bouro gelast mogten worden hunne ondergestelde binnen

de Negorij te houden en te verpligten zig buijten hunweeten niet na

olders te begeeven, zo beval den Heer Gouverneur de Regenten

van Bouro om aan dit bellijk verzoek steptelijk te gehoorsamen

subpare van Correctie

Vervolgens